Myn Webside


Frysk Dit is de "Demo-webside" fan Tie-Words. As jo by Tie-Words in oersetting yn it Frysk fan de tekst fan jo webside oanfrege hawwe, kinnne jo mei help fan dizze webside, in priuwke sjen (litte) fan it ˙teinlike resultaat.
Foarearst is dat fansels moai foar josels om in byld te krijen fan jo webside yn it Frysk; mar fansels kinne jo ek oan bygelyks klanten en relaasje toane hoe moai oft jo webside der yn it Frysk ˙t komt te sjen.

Faaks kinne jo foar de oersetting fan jo webside nei it Frysk troch Tie-Words ek noch finansjele stipe krije fan de provinsje yn de foarm fan in subsydzje.
Freegje ris frijbliuwend nei wat der mooglik is!

Mynwebside.nl tanket syn bestean oan de stipe fan Equipo Automatisering


Nederlands Dit is de demo website van Tie-Words. Indien u een vertaling van uw website bij Tie Words heeft aangevraagd, kunt u met behulp van deze website alvast een voorproefje krijgen van het resultaat. U kunt dit gebruiken voor uzelf, maar ook tonen aan bijvoorbeeld uw klanten of relaties.

Het kan zijn dat voor het vertalen van uw website in het Fries door Tie-Words een subsidie beschikbaar is. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Mynwebside.nl wordt mede mogelijk gemaakt door Equipo Automatisering